Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Blog

Bilgi Merkezi Blog

“ANKOS Personel Değişim Programı” 2-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“ANKOS Personel Değişim Programı”  2-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde  gerçekleştirildi.

http://www.ankos.gen.tr/web/index.php/haberler/246-2013-ankos-personel-degisim-program-sona-erdi

Eylül 6, 2013   Yorum Yok

Koha 3.10 Centos 6.3 x86 64 Kurulum Dokümanı SDÜ Bilgi Merkezi tarafından Koha Wiki’ye eklendi.

Dokümanın orjinali:  http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_3.10_on_Centos_6.3_x86_64

Bu belge koha kütüphane otomasyon sisteminin 3.10 sürümü 64 bit Centos Linux 6.3 sürümüne kurulumu için gerekli ön hazırlıklar, program kurulumu ve kurulum sonrası yapılması gerekli ayarları içermektedir.

Centos Kurulumu

1.  Kurulum
Kurulum esnasında kurulum tipi olarak ”’Minimal”’ seçin. Customize seçeneğini işaretleyin ve aşağıdaki paketleri ekleyin:

Applications:   Emacs, Graphics -> ImageMagick
Base: Perl
Databases: MySQL Client, MySQL Server
Development:  Additional Development -> libxslt-devel, tcp_wrappers-devel
Languages:  Chinese, Japanese
Servers:  Print Server, Email Server
Web Services: PHP Support -> php-mysql, Web Server -> bütün Perl modullleri

2. Kurulumdan sonra aşağıdaki paketleri yükleyin.

yum -y install rpm-cron memcached tcl libicu-devel make openssh-clients vim wget setools policycoreutils-python cyrus-sasl-plain

3.  Kurulum sonrası gerekli güncelleştirmeleri yapın.

yum -y update

4.  Centos SELinux ayarlarını devre dışı bırakın.

/etc/sysconfig/selinux dosyasını açın.

vim /etc/sysconfig/selinux
SELINUX=enforcing

satırını

SELINUX=disabled

olarak değiştirin. Sunucuyu yeniden başlatın.

Koha kurulumu: (Ön Hazırlık)

1. Koha’yı indirin. EPEL ve Rpmforge repolarını kurun. Bu repolar bazı perl paketlerini RPM olarak kurmanızı sağlayacaktır.

rpm --install 'http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm'
rpm --install 'http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm'
wget -nd 'http://download.koha-community.org/koha-latest.tar.gz'

2. Centos minimal kurulumunda bulunmayan fakat koha için gerekli olan paketleri kurun.

yum -y install perl-CPAN perl-CPAN-Meta-YAML gcc GraphicsMagick-perl
yum -y install --disablerepo=rpmforge,epel 'perl-*'
yum -y install perl-DBD-SQLite2 perl-Unix-Syslog perl-UNIVERSAL-require perl-Net-Server patch perl-Moose 
 perl-Test-YAML-Valid perl-Time-Progress

# perl-YAML 0.72
yum -y --enablerepo=rpmforge-extras install perl-YAML

3. Yaz ve zebra paketlerini indexdata sitesinden indirin ve kurun.

wget http://ftp.indexdata.dk/pub/zebra/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/idzebra-2.0-2.0.54-1indexdata.x86_64.rpm
wget http://ftp.indexdata.dk/pub/zebra/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/libidzebra-2.0-2.0.54-1indexdata.x86_64.rpm
wget http://ftp.indexdata.dk/pub/zebra/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/libidzebra-2.0-modules-2.0.54-1indexdata.x86_64.rpm
wget http://ftp.indexdata.dk/pub/zebra/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/libidzebra-2.0-devel-2.0.54-1indexdata.x86_64.rpm

wget http://ftp.indexdata.dk/pub/yaz/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/libyaz4-4.2.51-1indexdata.x86_64.rpm
wget http://ftp.indexdata.dk/pub/yaz/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/libyaz4-devel-4.2.51-1indexdata.x86_64.rpm
wget http://ftp.indexdata.dk/pub/yaz/redhat/centos/6/RPMS/x86_64/yaz-4.2.51-1indexdata.x86_64.rpm

rpm -ivh libidzebra* idzebra* libyaz4* yaz*

”’Not: ”’Zebra versiyonu ”’2.0.52”’ ve üstü olmalı. Yoksa kayıtlar güncellendiğinde kayda ait materyaller arama sonuçları içerisinde görünmüyor.

4. GraphicsMagic kurulumunun düzeltilmesi.

cd /usr/lib64/perl5/vendor_perl/auto/Graphics/Magick
mv Magick.so Magick-0.so
ld -share -o Magick.so `pwd`/Magick-0.so /usr/lib64/libGraphicsMagick.so.3.10.0

5. Koha için gerekli fakat dağıtımla gelmeyen paketlerin kurulumu ve sürümü Koha gereksinimlerini karşılamayan paketleri sürümlerinin yükseltilmesi.

Eksik perl rpm paketlerini koha_perl_deps.pl betiği ile bulun ve yükleyin:

tar zxf koha-latest.tar.gz
cd koha-3.10.01
perl koha_perl_deps.pl -m | grep 'Yes' | sed -e 's/::/-/g' | awk '{print "yum -y install perl-"$1}' > perl-pkgs-install

sh perl-pkgs-install

perl-MARC-Charset paketi, Türkçe karakter problemine sebep oluyor. Rpm ile kurulan versiyonu 1.1. Bu yüzden bu paketi sistemden kaldırıp CPAN üzerinden kurulması gerekiyor.

rpm -e perl-MARC-Charset

Kalan paketleri CPAN üzerinden kurun. Kurulumda paket bağımlılıklarının otomatik olarak yüklenmesi için aşağıdaki komutları verin.

perl -MCPAN -e shell
o conf build_requires_install_policy yes
o conf prerequisites_policy follow
o conf commit

Centos Sürümüyle gele veya repolardan yum programıyla yüklenen ve koha gereksinimlerini sağlamayan perl modüllerinin listesini almak için aşağıdaki komutu verin.

perl koha_perl_deps.pl -u

bu belgenin yazlıdığın an itibariyle perl-DateTime paketi, koha gereksinimlerini sağlamıyor. Bu yüzden bu paketi sistemden kaldırıp CPAN üzerinden kurmak gerekiyor. Bu ve benzeri paketleri sistemden kaldırın ve perl modullerini CPAN üzerinden yükleyin.

yum erase perl-DateTime
perl koha_perl_deps.pl -m | grep 'Yes' | awk '{print "cpan -i "$1}' > perl-modules-install
sh perl-modules-install

CPAN üzerinden kurulamayan paketlerin listesini alıp bu paketleri “-f” parametresiyle kurmak gerekiyor.

perl koha_perl_deps.pl -m | grep 'Yes' | awk '{print "cpan -i -f "$1}' > perl-modules-install2
sh perl-modules-install2

KOHA için kurulması yararlı olan fakat zorunlu olmayan perl modüllerini yüklemek için aşağıdaki komutları verin.

perl koha_perl_deps.pl -m | grep 'No' | sed -e 's/::/-/g' | awk '{print "yum -y install perl-"$1}' > perl-pkgs-install-nr

sh perl-pkgs-install-nr

rpm paket yöneticisi ile yüklenen paketler içerisinde koha gereksinimlerini sağlamayan perl modüllerinin listesini almak için aşağıdaki komutu verin.

perl koha_perl_deps.pl -u

Bu modülleri silmek için aşağıdaki komutları verin;

perl koha_perl_deps.pl -u | grep 'No' | sed -e 's/::/-/g' | awk '{print "yum -y erase perl-"$1}' > perl-pkgs-install-sil

sh perl-pkgs-install-sil

Sildiğiniz modülleri CPAN üzerinden yüklemek için,

perl koha_perl_deps.pl -m | grep 'No' | awk '{print "cpan -i "$1}' > perl-modules-install-nr
sh perl-modules-install-nr

Mysql sunucu ayarları

mysql sunucusunun açılışta otomatik olarak başlatılması için aşağıdaki komutu verin.

chkconfig mysqld on

/etc/my.cnf dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapın. Mysql sunucusunu yeniden başlatın.

vim /etc/my.cnf

[mysqld]
character-set-server=utf8
skip-character-set-client-handshake

service mysqld restart

mysql güvenlik ayarları için aşağıdaki komutu çalıştırın.

/usr/bin/mysql_safe_installation

KOHA veritabanını oluşturun. kohaadmin kullanıcısı için şifreyi belirleyin. Aşağıdaki örnekte şifre ‘kohadeneme’ olarak belirlenmiştir.

mysqladmin -u root -p create koha
mysql -u root -p
grant all privileges on koha.* to kohaadmin@localhost identified by 'kohadeneme';
flush privileges;

KOHA kurulumu

Koha kurulum dizinine girin. Aşağıdaki komutları çalıştırın.

groupadd koha
useradd -s /bin/false -d /usr/share/koha -g koha -M koha
perl Makefile.PL

Bu aşamada (Makefile.PL betiği çalışırken) bir takım sorular soracak. Betik içerisinde yeterli açıklama bulunuyor. Sunucuya ait DNS tanımlamaları doğru olarak yapılması gerekli. Sunucunun DNS sunucusunda kayıtlı ismi olması gerekli. Yoksa betik (script) hata veriyor. Betik başarılı olarak sonlandığında Makefile dosyası oluşturulmuş olacak. Betik ile ilgili Herhangi bir ayar değiştirmek istediğinizde betiği tekrar çalıştırın. Betik ile işiniz bittiğinde aşağıdaki komutları vererek koha dosyalarının sisteme yüklenmesini sağlayın.

make
make install

Kabuk üzerinden koha ile ilgili bir betik çalıştırmak için kabuk değişkenlerini tanımlayın.

vim /etc/profile.d/koha.tcsh
setenv KOHA_CONF /etc/koha/koha-conf.xml
setenv PERL5LIB /usr/share/koha/lib

vim /etc/profile.d/koha.sh
export KOHA_CONF=/etc/koha/koha-conf.xml
export PERL5LIB=/usr/share/koha/lib

Koha index ayarları

1. İndex programının yüklenmesi

Koha katalog kayıtlarında yapılan değişikliklerin zebra indekslerine yansıması için zebra-index-daemon programı kurulması lazım. Koha dağıtımında zebraqueue_daemon.pl geliyor. Bu script problemli çalışıyor. Bu Programın yerine Tamil index programını cpan üzerinden yüklemek gerekiyor;

 cpan -i Koha::Contrib::Tamil

2. Zebra ayarları

Paket kurulumu yukarıda anlatıldı.
Zebra ayar dosyalarında, 64 bit sistemlerde, zebra modüllerinin yeri yanlış gösterilmiş. Bu dosyalar Centos Koha kurulumunda /etc/koha/zebradb/ dizinindeki zebra-authorities.cfg, zebra-authorities-dom.cfg, zebra-biblios.cfg, zebra-biblios-dom.cfg dosyalarıdır. Bu dosyaları açıp

vim /etc/koha/zebradb/zebra-*.cfg

 

modulePath: /usr/lib/idzebra-2.0/modules

satırını aşağıdaki gibi değiştirin.

modulePath: /usr/lib64/idzebra-2.0/modules

Aksi takdirde zebra modülleri başlatamayacaktır. Zebra sunucusu çalıştığı halde işlem yapmayacaktır. İsteğe ve sistem kaynaklarına bağlı olarak zebranın indeksleme esnasında kullanacağı ram miktarı artırılabilir. (memMax: seçeneğinden)
Zebra versiyonu 2.0 olduğundan bazı betikler zebra index programını çalıştıramayacaktır. Bu betiklerde zebra indeksleme programı ‘zebraidx’ olarak tanımlanmıştır. Bundan dolayı zebraidx-2.0 dosyasına sembolik link oluşturmak gereklidir.

ln -s /usr/bin/zebraidx-2.0 /usr/bin/zebraidx

Zebranın Türkçe “İ” ve “ı” harflerini doğru araması için GRS1 kullanıyrosanız word-phrase-utf.chr dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin.

vim /etc/koha/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr

dosyasına,

map İ	i
map ı	i

satırlarını ekleyin.
Eğer ICU kullanıyorsanız /etc/koha/zebradb/etc/words-icu.xml dosyasına

<transliterate rule="\'>\ "/>

satırından sonra,

<transliterate rule="ı>I"/>

satırını ekleyin.
Açılışta zebra servislerinin çalışması için “/etc/rc.local” dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin,

export KOHA_CONF=/etc/koha/koha-conf.xml
export PERL5LIB=/usr/share/koha/lib
/usr/bin/zebrasrv-2.0 -D -T -p /var/run/zebrasrv.pid -f /etc/koha/koha-conf.xml -l /var/log/koha/zebrasrv.log
/usr/local/bin/koha-index-daemon --timeout 10 --directory /tmp &

HTTPD ayarları

Web sunucusunun koha web ayarlarını görebilmesi için aşağıdaki komutları verin.

ln -s /etc/koha/koha-httpd.conf /etc/httpd/conf.d/ 
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 
Listen 8008

Koha opac ve staff arayüzleri için web sunucu portlarını ayarlayın. Örnek ayar aşağıda verilmiştir.

vim /etc/httpd/conf.d/koha-httpd.conf

Timeout 3600

İptables kuralları

iptables izinleri. /etc/sysconfig/iptables dosyasına (INPUT kurallarının başına) aşağıdaki satırları ekle. iptables servisini yeniden başlatın.

vim /etc/sysconfig/iptables

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -s 192.168.71.146 --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5500 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8008 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9998 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables restart

Türkçe Çeviri

Türkçe çevirilerin sisteme eklenmesi için aşağıdaki komutları verin.

cd /usr/share/koha/misc/translator/
perl translate install tr-TR

Web Kurulumu

Tarayıcınızdan (KOHA kurulu sunucu üzerinde) http://localhost:8008/ adresine bağlanın. Yönetici arayüzünden gerekli ayarları yapın.

Zebra indekslerini oluşturma

Varsa çalışan zebra programlarını kapatın. Aşağıdaki komutları vererek Zebra indekslerini oluşturun,

cd /usr/share/koha/bin/migration_tools/
./rebuild_zebra.pl -b -a -r -v

Zebra servislerini tekrar çalıştırmak için aşağıdaki komutu verin.

. /etc/rc.local

Cron Ayarları

Temel cron servisleri için /etc/cron.d/ dizininde koha adında dosya oluşturun

vim /etc/cron.d/koha

Dosyanın içeriği aşağıdaki gibi olacak,

SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/

PERL5LIB="/usr/share/koha/lib"
KOHA_CONF="/etc/koha/koha-conf.xml"
# iade tarihi yaklasan kitaplar icin hatirlatma. Hergun sabah saat 05:49 da gönderiliyor.
49 5 * * * root perl /usr/share/koha/bin/cronjobs/advance_notices.pl -c

# Gecikmis kitaplar icin hatirlatma. Hergun sabah saat 05:45 te gonderiliyor.
45 5 * * * root perl /usr/share/koha/bin/cronjobs/overdue_notices.pl -t

# Hatilatmalarin e-posta ile gonderilmesi. Hergun sabah saat 06:30.
30 6 * * * root perl /usr/share/koha/bin/cronjobs/process_message_queue.pl

# iade zamani gecmis materyaller icin ceza hesaplanmasi. Hergun sabah saat 07:00.
0 7-23/2 * * * root perl /usr/share/koha/bin/cronjobs/fines.pl

cron servisini ayarları tekrar okumasını sağlayın.

 service crond reload

Mart 21, 2013   Yorum Yok

SDÜ Bilgi Merkezi kullandığı KOHA kütüphane otomasyon programını KOHA 3.10.1 sürümüne güncelledi.

SDÜ Bilgi Merkezi kullandığı KOHA kütüphane otomasyon programını KOHA 3.10.1 sürümüne güncelledi.

Ocak 3, 2013   Yorum Yok

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

SDÜ Bilgi Merkezi, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için Koha kütüphane otomasyon yazılımını seçti. Açık kaynak kodlu yazılım olan “Koha” dünyanın birçok ülkesinde üniversite, araştırma ve halk kütüphaneleri tarafından kullanılmaktadır. Bilgi Merkezi Şubat 2012 tarihinden itibaren Koha’ya geçiş için yoğun ve özverili çalışmalar yürütmüştür. Koleksiyon ve kullanıcı grubu açısından büyük ölçekte bir kütüphane olan Bilgi Merkezi ülkemizde ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların öncüsü olan kütüphane otomasyon yazılımı Koha’yı kullanmaya başlamıştır. Ayrıca Koha’nın 3.8 sürümünün (80532 kelime, 14435 satır) Türkçe çevirisini %100 SDÜ Bilgi Merkezi tarafından tamamlanmış ve topluluk üzerinden dünyadaki koha kullanıcıları ile paylaşılmıştır.

Koha kütüphane otomasyon yazılımı 1999 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2000 yılında Yeni Zelanda da ki Horowhenua kütüphanesinde ilk olarak kullanılmıştır. Koha Maori dilinde armağan anlamına gelmektedir. Koha açık kaynak kodlu yazılımlar arasında en aktif, hızlı gelişen ve iyi yapılandırılmış kod temeline sahip projelerden birisidir. Üstün özelliklerinin yanında ücretsiz ve açık kaynak kodlu olması Bilgi Merkezi’ni yüksek otomasyon ve bakım ücretleri ödemekten kurtarmıştır. Dünyaya bir armağan olan program dünya çapında inovasyon, mükemmellik ve kâr amacı gütmeyen yazılım alanlarında ödüller almıştır.

Bilgi Merkezi Koha kütüphane otomasyon yazılımına ara yüz olarak yine açık kaynak kodlu bir yazılım olan Vufind’ı kullanmaktadır. VuFind bilgi arama teknolojisinin son aşaması olan “Discovery Search” özellikleri taşır. VuFind kullanıcılara arama yapma ve geleneksel OPAC kaynaklarının ötesini taramaya imkân veren bir arama motorudur. Villanova Üniversitesi tarafından geliştirilen Vufind 1.0 sürümü Temmuz 2010’da kullanıma sunulmuştur. VuFind basit, google tarzı bir ara yüzle çalışır ve esnek anahtar kelime araması sunar. VuFind aynı zamanda kullanıcılarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren sistem öğelerini seçmelerine imkân veren modüler ve ayarlanabilir bir yazılımdır. Bilgi Merkezimiz tarafından Vufind 1.3 sürümü ile Koha entegrasyonu iyileştirilmiş ve Vufind 1.3 sürümü kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ilklere imza atan Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Tamamen açık kaynak kodlu ve ücretsiz yazılımlar kullanan Bilgi Merkezi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kurumuna, uygulama örnekleri yaptığı çalışmalar ile Türk kütüphaneciliğine önemli katkılar sağlamakta ve beğeni toplamaktadır.

Bilgi Merkezi Kataloğuna http://tara.sdu.edu.tr adresinden erişilebilir.

Kullanıcılarımız kitap süre uzatma ve ayırma işlemlerini http://opac.sdu.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre doğrulaması ile yapılabilir. (Not: Şifre için Ödünç Verme Birimi’nden yardım isteyiniz.)

Aralık 26, 2012   1 Yorum

KOHA Türkçe Çevirileri Tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi olarak Koha (Kütüphane Otomasyon Programı) 3.8 sürümünden itibaren Türkçe çeviri desteği vermeye başladık. Koha’nın Türkçe çevirileri Koha pottle sunucusunda 18.11.2012 tarihinde tamamlandı ve Koha’nın 3.8.7 sürümünü 22.11.2012 tarihinde %100 Türkçe olarak yayınlandı.

Kasım 23, 2012   Yorum Yok